- kod:

REGULAMIN SERWISU DECOLOVERS.PL

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

Właścicielem serwisu www.decolovers.pl jest firma:

PenoArtPrint

Wojciech Mijewski

Gdańska 2

73-110 Stargard

NIP 854 221 27 02

zwanym dalej Sprzedawcą.

Rozliczenia transakcji kartami płatniczymi i e-przelewami obsługuje Przelewy24 oraz Dotpay z siedzibą w :

PayPro SA

60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15

NIP 779 236 98 87, REGON 301345068§

oraz

Dotpay Sp. z o.o.

ul. Wielicka 28 b,

30-552 Kraków,

Polska

 2 ZAWARCIE UMOWY

Wszelkie stosunki wynikające z umowy pomiędzy Sprzedawcą a klientami, podlegają ogólnym warunkom handlowym podanym w regulaminie.

Ewentualne odstępstwa od regulaminu rozpatrywane są wyłącznie wtedy, jeżeli zostały uprzednio potwierdzone między Sprzedawcą oraz klientem w formie pisemnej, lub zostały wyraźnie określone w niniejszych, ogólnych warunkach handlowych.

Ustne zobowiązania oferenta, jego przedstawicieli lub innych osób upoważnionych, wymagają, celem uzyskania wiarygodności, pisemnego potwierdzenia wydanego przez Sprzedawcę.

Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą (nazwisko, miejsce zamieszkania itd.) danych. W przypadku podania fałszywych danych, klient ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.

§ 3 PŁATNOŚCI I CENY

Płatności za towary można dokonywać za pośrednictwem platformy PayU bądź przelew na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego.

Płatność gotówką jest przyjmowana wyłącznie z góry tylko w przypadku złożenia zamówienia w siedzibie firmy.

Płatność czekiem nie jest możliwa.

W przypadku zamówień przysyłanych przez klientów do ceny mogą być doliczone koszty obróbki i przygotowania zdjęcia do wydruku. W takich przypadkach przed przystąpieniem do realizacji klient jest informowany drogą mailową przez Sprzedawcę o dodatkowych kosztach związanych z wykonaniem powierzonego produktu.

Operacje płatnicze są zabezpieczone i szyfrowane przez 128-bitowy protokół SSL.

§ 4 DOSTAWA

Towar jest dostarczany za pośrednictwem firm kurierskich Inpost, Fedex lub Raben. W przypadku, gdy dostarczenie produktu lub grupy produktów nie jest możliwe, Sprzedawca zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie swoich klientów.

Przy każdym towarze podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia (dni robocze od poniedziałku do piątku, wykluczając dni wolne i święta), który upływa od momentu otrzymania przez Sprzedawcę pełnej płatności za towar. Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Niektóre zamówienia mogą zostać wysłane indywidualnie, w szczególności zamówienia przekraczające rozmiarem typowe przesyłki kurierskie.

Dostawa następuje zgodnie z podanymi w zamówieniu internetowym kosztami zamówienia oraz kosztami przesyłki. W przypadku, gdy klient życzy sobie specjalnego rodzaju przesyłki, z którym związane są wyższe koszty, zobowiązuje się on do poniesienia dodatkowych kosztów.

Opakowania na czas transportu oraz wszelkie inne opakowania nie podlegają zwrotowi, wedle wytycznych dotyczących opakowań. Strona umowy zobowiązuje się do odpowiedniego usuwania opakowań na własny koszt.

Koszty przesyłki obliczane są za każdy zamówiony produkt zgodnie z cennikiem umieszczonym w serwisie decolovers.pl

Sprzedawca poprzez serwis decolovers.pl prowadzi sprzedaż oraz wysyłkę towaru tylko na terenie Polski.

W przypadku, gdy towar jest niezgodny z ustalonym zamówieniem, a nieprawidłowości powstały z winy Sprzedawcy, Zleceniodawcy przysługuje prawo wniesienia reklamacji w terminie do 14 dni od daty otrzymania produktu. Niniejsze postanowienie nie wyklucza dalszych uprawnien Zleceniodawcy wynikajacych z przepisów powszechnie obowiazujacych.

Osobisty odbiór towarów jest możliwy wyłącznie w siedzibie firmy.

§ 5 TRANSPORT I SZKODY POWSTAŁE W TRAKCIE TRANSPORTU

Jeżeli dostarczony klientowi towar posiada widoczne szkody opakowania lub zawartości należy zareklamować go kurierowi i spisać w jego obecności protokół reklamacji w przeciwnym wypadku reklamacje wynikające z uszkodzenia towaru nie będą rozpatrywane pozytywnie. Należy odmówić przyjęcia takiego towaru oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

§ 6 ODSTĄPIENIA OD UMOWY I REKLAMACJE

Odstąpienia od umowy będą uwzględniane i możliwe tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy produkcja zamówienia nie została rozpoczęta. Każdy produkt zakupiony w serwisie decolovers.pl, wykonywany jest na indywidualne zlecenie klienta. Reklamacje i zwroty będą rozpatrywane tylko w przypadku niezgodności produktu z zamówionym lub w przypadku uszkodzonego, zniszczonego bądź towaru niezgodnego z opisem.?

Zwracany lub reklamowany towar nie może posiadać znaków użytkowania, powinien być kompletny i odesłany w opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport. Wszelkie odstępstwa od tej reguły powodują, że zwrot lub reklamacja nie będą uznawane.

Wpłacona przez klienta należność za towar zostanie zwrócona w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta.

W przypadku zwrotów lub reklamacji klient odsyła towar na własny koszt w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia reklamacji. Niezachowanie tego terminu skutkować może odmową przyjęcia zwrotu bądź reklamacji. Sprzedający nie jest zobowiązany do przyjęcia przesyłki nadanej za pobraniem, a wszelkie koszta z tego tytułu ponosi klient.

Na odstępującym od umowy spoczywa obowiązek dostarczenia towaru wraz z kopią odstąpienia od umowy do siedziby firmy Sprzedawcy, w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania produktu (liczy się data nadania).

§ 7OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Mając na uwadze obecny stan techniki nie możemy zapewnić bezbłędnej oraz stale dostępnej komunikacji drogą internetową. Nie ponosimy odpowiedzialności za stały dostęp do naszego systemu online, jak również za błędy techniczne oraz elektroniczne powstałe w trakcie dokonywanych zakupów, na które nie mamy wpływu, a w szczególności za odwlekające się opracowywanie lub przyjmowanie zleceń.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie zakupionego towaru, jeśli szkoda ta nie powstała z jego winy. W szczególności dotyczy to wszystkich możliwych klęsk żywiołowych, stanu wojennego lub innych warunków środowiskowych uniemożliwiających dostarczenie towaru na czas.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za różnice wynikające z użytkowania różnego typu monitorów komputerowych, mogących w znaczny sposób przekłamywać rzeczywistą kolorystykę obrazów zawartych w naszej galerii. Jak również za różnice wynikające z metod konwersji i/lub próbkowania kolorów z wydruku fotografii przesyłanych przez klienta.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice kolorystyczne przy ponownych wydrukach tego samego pliku w pewnym odstępie czasowym. Różnice w odcieniach pomiędzy pierwowzorem, a ponownym wydrukiem odtwarzanego projektu mogą być spowodowane przede wszystkim dostawą innej partii materiału przeznaczonego do druku jak również konwersją przestrzeni barwnych oraz zmieniającymi się parametrami maszyny drukującej. Są to nieuniknione etapy oraz procesy technologiczne na które firma decolovers.pl nie ma wpływu.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż produktów czy jakiekolwiek dodatkowe koszta pośrednie bądź bezpośrednie związane z zakupem, montażem czy demontażem produktów.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość zdjęć wybranych przez klienta w procesie składania zamówienia.

Sprzedawca oświadcza, iż grafiki do wykonania wydruków pobierane są odpłatnie licencją  z firmy shutterstock, dreamstime oraz fotolia.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice cen zdjęć powstałych w okresie od wyceny do ostatecznego pobrania zdjęcia przez sprzedającego a także za usunięcie zdjęcia z serwisu oferującego grafiki.?

§ 8 PRAWA AUTORSKIE

Sprzedawane przez Sprzedawcę produkty objęte są na całym świecie prawami autorskimi. Zarówno klient jak i osoby trzecie nie są upoważnione do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów Sprzedawcy.

Każde korzystanie z dzieła i czerpanie z niego dochodu możliwe jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Sprzedawcy, która udzielana jest wyłącznie na określony czas i w określonym celu. Z posiadaniem dzieła lub przekazaniem własności nie są - jeżeli nie zostało to ustalone inaczej - związane żadne dodatkowe prawa użytkowania lub czerpania dochodu w świetle ustawy o prawach autorskich, zasada ta dotyczy przede wszystkim oficjalnych wystaw.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.

Koszystanie z serwisu decolovers.pl oznacza akceptację wszystkich postanowień tego Regulaminu i naszej Polityki Prywatności.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie serwisu decolovers.pl

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w szczególnych przypadkach.
Historia naszej firmy trwa dziewięć lat

Zaczynaliśmy w piwnicy wykonując obrazy na płótnie, o których teraz wiemy już wszystko. W międzyczasie urodził się nasz pierwszy syn i postanowiliśmy pójść o krok a w zasadzie o całe kilometry dalej. Nasz ślub był do tego doskonałą okazją. Planując i wykonując dekoracje na nasze wesele powiększyliśmy również asortyment o produkty wykonywane że sklejki i duże podświetlane napisy.

Piwnicę zmieniliśmy na halę produkcyjną, nasz zespół się powiększył a 1 grudnia 2018 roku otworzyliśmy sklep stacjonarny. Niedługo później pojawił się nasz drugi syn i zaczęliśmy wykonywać produkty dla niego, które na stałe weszły do naszej oferty. Teraz każdego dnia staramy się tworzyć nowe produkty, które przede wszystkim testują nasi synowie i my sami - dlatego możesz mieć pewność, że w ich przygotowanie wkładamy całe swoje serca. Decolovers